Ιστορικό
Το Αρχείο Καβάφη είναι το σύνολο των χειρογράφων, βιβλίων, εγγράφων, φωτογραφιών και άλλων τεκμηρίων, τα οποία διατήρησε και ταξινόμησε ο Κ.Π. Καβάφης και τα κατέλιπε το 1933 στον κληρονόμο του, Αλέκο Σεγκόπουλο. Ο Σεγκόπουλος τα διαχειρίστηκε αρχικά με την βοήθεια της πρώτης του συζύγου, Ρίκας Αγαλλιανού, και στη συνέχεια με τη βοήθεια πολλαπλών μελετητών, με άνισα αποτελέσματα.
     Το 1963, ο Σεγκόπουλος ανέθεσε την μελέτη και την έκδοση του Αρχείου Καβάφη στον Γ.Π. Σαββίδη. Το 1969, μετά τον θάνατο του Σεγκόπουλου, η δεύτερη σύζυγός του και κληρονόμος του, Κυβέλη Τρεχαντζάκη, επώλησε το Αρχείο Καβάφη στον Γ.Π. Σαββίδη, ο οποίος εφρόντισε αρχικά για την καταλογογράφηση και την μικροφωτογράφηση του Αρχείου Καβάφη, και στη συνέχεια προχώρησε στη σταδιακή έκδοση του υλικού, με την βοήθεια άλλων φιλολόγων.
    Το 1995, μετά τον θάνατο του Γ.Π. Σαββίδη, το Αρχείο Καβάφη περιήλθε στην κυριότητα του Μανόλη Σαββίδη, ο οποίος το ενέταξε στο υλικό του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού (από την ίδρυση αυτής της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας το 1996), και το διαχειρίστηκε με την βοήθεια των φιλολόγων Diana Haas, Renata Lavagnini και Μιχάλη Πιερή ως το 2011.
 
Για περισότερες πληροφορίες, βλ. Γ.Π. Σαββίδης, Το αρχείο Κ. Π. Καβάφη, Μια πρώτη ενημερωτική έκθεση, π. Νέα Εστία 74 (1963) 1539-1547.
Και ανάτυπο, με προσθήκες και διορθώσεις. Περιλαμβάνεται στα Μικρά Καβαφικά, Α', 1985, 29-55.